Kotlin数组

数组的声明

//整数型
var int_array: IntArray = intArrayOf(1, 2, 3)
//长整数
var long_array: LongArray = longArrayOf(1, 2, 3)
//浮点型
var float_array: FloatArray = floatArrayOf(1.1f, 1.2f)
//双精度型
var double_array: DoubleArray = doubleArrayOf(1.0, 1.2)
//布尔型
var boolean_array:BooleanArray= booleanArrayOf(true,false,true)
//字符数组
var char_array:CharArray= charArrayOf('a','b','c')

Kotlin中,并不存在名为StringArray的数组类型,因为String是一种特殊的基本数据类型。要想在Kotlin中声明字符串数组,得使用Array<String>类型,也就是把“String”用尖括号包起来。同时,分配字符串数组的方法也相应变成了arrayOf,下面是声明字符串数组的Kotlin代码

var string_array:Array<String> = arrayOf("1","啊啊啊","渣渣辉")

这种声明方式看起来就跟Java里面的ArrayList用法差不多,都是在尖括号中间加入数据结构的类型。同理,其他类型的数组变量也能通过“Array<数据类型>”的方式来声明,像上面介绍的整型数组,其实可以使用类型Array<Int>

操作数组元素

取数组长度

数组名.size,如string_array.size

获取和修改指定位置数组元素

1.通过下标

获取string_array[1]

设置string_array[1]="38"

2.通过get方法获取,set方法修改

推荐使用下标来获取

遍历数组

var int_array: IntArray = intArrayOf(1, 2, 3)
  var i:Int=0
  while (i<int_array.size){
    print(int_array[i])
    i++
  }

 

 

THE END